Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 2022 | LG Fotografie KVK 76765814

 

Toepassing

-Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever en tevens op alle aanbiedingen en overeenkomsten.
-Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend wanneer en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

Akkoord, annulering en verplaatsing

-Bij akkoord met de offerte of prijsopgaaf wordt akkoord gegaan met de algemene voorwaarden en de opdracht. In het geval van een bruiloft is ook het betalen van de aanbetaling nodig, max. 30 dagen na versturen van offerte.
-Bij annulering door fotograaf hoeft opdrachtgever geen factuur te betalen en wordt eventuele aanbetaling terugbetaald.

-Bij annulering door opdrachtgever binnen 7 dagen van de opdracht zal 50% van het bedrag in rekening worden gebracht, bij annulering binnen 48 uur 80%.
-Verplaatsing van een fotoshoot door opdrachtgever is tot 7 dagen voor aanvang opdracht is kosteloos.

-Bij verplaatsing binnen 48uur wordt 25% van het bedrag in rekening gebracht.
-Bij annulering/verplaatsing/overmacht van de fotograaf waardoor deze niet of niet op tijd aanwezig kan zijn, wordt u z.s.m. op de hoogte gesteld. Er zal dan indien mogelijk een nieuwe datum of oplossing worden gevonden. Fotograaf is geen bedrag verschuldigd.
-Fotograaf zal trachten een vervangend fotograaf voor te stellen bij annulering, maar hier worden geen garanties of rechten aan ontleent. Noch of een vervangend fotograaf dezelfde offerte hanteert, dit wordt wel geprobeerd.

 

Aanvaarding van de opdracht

-Opdrachtgever dient het aanbod mondeling of schriftelijk te aanvaarden. Vanaf het moment van aanvaarding door opdrachtgever, zal de concept- opdrachtovereenkomst dienst doen als overeenkomst. Wanneer opdrachtgever niet zorg draagt voor de bevestiging, maar er wel met het aanbod instemt, of in ieder geval de indruk wekt, en fotografe werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

-Fotograaf behoudt het recht voor om een opdracht te weigeren wanneer na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die het voor de fotograaf onaanvaardbaar maakt om de opdracht uit te voeren.
-Na aanvaarding kan de overeenkomst alleen met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf kan in dat geval de voor de overeenkomst verschuldigde vergoeding aanpassen.

 

Auteursrecht en beeldgebruik

-De foto’s mogen door opdrachtgever gebruikt worden, te denken aan website, social media of gedrukte media. Voorwaarde is benoeming van Lidwine Guiran Fotografie of plaatsing van link naar website/social media.
-Auteursrecht berust bij fotograaf en deze blijft eigenaar van de foto’s. Hierdoor is verkoop of het delen van foto’s aan andere partijen door de opdrachtgever niet toegestaan. Fotograaf mag wel foto’s doorverkopen aan andere partijen. Tenzij het auteursrecht vooraf specifiek is afgekocht door opdrachtgever.

-De opdrachtgever gaat akkoord met het gebruik van foto’s voor promotiedoeleinde van de fotograaf (te denken aan social media, website, flyers etc.). Indien niet gewenst, of niet alle foto’s, geef dit dan vooraf aan. Mocht de opdrachtgever het op een later moment niet meer willen, laat dit weten dan wordt de foto verwijderd.

 

Uitvoering opdracht

-Wensen mogen vooraf worden doorgegeven. Fotograaf zal proberen deze beelden te vervaardigen, maar is daarvan mede afhankelijk van de omstandigheden en kan niet garanderen dat al deze wensen vervaardigd kunnen worden.
-Fotograaf levert beelden af in door haar gebruikelijke bewerkingsstijl. Bij extra gevraagde foto’s of bewerkingen achteraf wordt een meerprijs in rekening gebracht.

– Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Hieronder valt onder andere het tijdig doorgeven van alle benodigde informatie, zoals adressen en parkeergegevens. Indien opdrachtgever verzaakt zijn verantwoordelijkheden na te komen, behoudt fotografe zich het recht voor de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

-Opdrachtgever verplicht zich om de omstandigheden voor fotografe zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen. Hieronder valt onder andere het instrueren van andere aanwezigen.

-In geval van bruiloft. Op verzoek van opdrachtgever en indien er voldoende tijd beschikbaar is, zal fotografe ook groepsportretten maken. Hierbij moet opdrachtgever ervoor zorgen dat de juiste mensen op het juiste tijdstip bij elkaar gebracht worden. Fotografe zal zelf niet controleren of alle gewenste groepen compleet zijn en of alle gewenste groepen gefotografeerd zijn. Vaak is dit een taak van de ceremoniemeester.

-In het geval dat een andere fotograaf en/of videograaf door opdrachtgever wordt ingezet op hetzelfde moment , bestaat de mogelijkheid dat deze personen ook op beeld worden vastgelegd en dat bepaalde foto’s niet gemaakt kunnen worden.

 

Privacy

-Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden bekend gemaakt.

 

Levering

-Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
-Levering zal niet eerder plaatsvinden dan de factuur ten behoeve van die producten of diensten door opdrachtgever zijn voldaan.
-Fotograaf maakt naar eigen inzicht een selectie foto’s en zal deze bewerken. Opdrachtgever heeft op deze selectie geen invloed. De foto’s worden, naar keuze van fotograaf en tenzij anders overeengekomen, geheel in kleur en mogelijk deels in zwart-wit geleverd.
 -Fotograaf levert geen RAW of onbewerkte beelden.

 

Technische problemen/beeldkwaliteit/aansprakelijkheid

-Fotograaf probeert technische problemen zoveel mogelijk te ondervangen. Maar fotograaf is niet verantwoordelijk voor eventuele problemen n.a.v. technische mankementen of overmacht die onverhoopt toch kunnen ontstaan.
-Fotograaf is niet aansprakelijk als een foto niet van de juiste beeldkwaliteit is. Natuurlijk probeert zij dit te voorkomen.

-In geval van overmacht (bv. brand, diefstal) is fotograaf niet aansprakelijk.
-Opdrachtgever moet zelf voor een back-up van de foto’s zorgen.
– Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf. Dan alleen aansprakelijk tot hoogte factuur.

 

Betalingsvoorwaarden

-In geval van bruiloft. Na aanvaarding van de opdracht verstuurt fotograaf aan opdrachtgever een factuur voor een aanbetaling in het geval van een bruiloft.
-Bij fotoshoots anders dan bruiloft; wordt de factuur verstuurd na uitvoeren van de opdracht, voor levering van de foto’s. Tenzij anders afgesproken.

-In geval van bruiloft. Binnen 1 week na de uitvoerdatum verstuurt fotograaf aan opdrachtgever een factuur voor de restbetaling van het overeengekomen bedrag. -Opdrachtgever zal factuur op onjuistheden controleren en, indien noodzakelijk, binnen 5 werkdagen de factuur met opgave van redenen van afwijzen aan fotografe retourneren. Na de termijn van 5 werkdagen zal de factuur als bindend gelden en vervalt het recht van opdrachtgever op bezwaar.

-Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

Levering zal niet eerder plaatsvinden dan de factuur ten behoeve van die producten of

diensten door opdrachtgever zijn voldaan.

-De betalingsverplichting blijft ook gelden indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken

van de werkzaamheden of producten die in het kader van de overeenkomst vervaardigd, of te vervaardigen waren. Opdrachtgever heeft in een zo’n geval geen recht op korting of restitutie.

 

Klachten

-Klachten over producten en/of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig mogelijk nadat de klachten tot stand zijn gekomen per e-mail te worden ingediend.
-Klachten over werkzaamheden dienen op de dag zelf gemeld te worden, zodat fotograaf waar mogelijk haar werkzaamheden kan aanpassen.

-Bij fotograaf ingediende klachten zullen binnen 14 dagen in behandeling worden genomen waarbij zich zal inzetten de best mogelijke oplossing met opdrachtgever te bereiken. Fotograaf reageert binnen 14 dagen op de klacht.
-Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Facturering

-De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Bij te laat betalen kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Ook kan gevraagd worden vooraf de factuur te voldoen, bij betaling is de fotoshoot dan gereserveerd.
-In het geval van een bruiloft: binnen 14 dagen na uitbrengen offerte de aanbetaling betalen, de datum is dan gereserveerd. Daarna wordt binnen 2 weken na de bruiloft gevraagd het resterende bedrag te betalen. Na betaling zullen de foto’s waren geleverd.

 

Vergoeding

-Indien de fotosthoot of bruiloft langer duurt dan de initiële planning zal fotograaf, tenzij expliciet anders vermeld door opdrachtgever, zal fotograaf enkel in overleg met de opdrachtgever langer blijven. Fotograaf brengt de extra uren in rekening.
-Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is fotograaf gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.

-ls aannemelijk is dat fotografe hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.